10:53 15/01/2008

PVI đầu tư vào hàng không

L.Hương

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam sẽ góp vốn thành lập Hãng hàng không Cổ phần VietAir

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI), thành viên của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (Petro Vietnam), sẽ góp vốn thành lập Hãng hàng không cổ phần VietAir theo đúng Nghị quyết của Petro Vietnam.

Theo đó, PVI góp 10% trên tổng số vốn điều lệ của Hãng hàng không Cổ phần VietAir (từ 1.000 tỷ đồng đến 1.200 tỷ đồng) với tư cách là cổ đông sáng lập.

Ông Lê Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVI, khẳng định rằng việc góp vốn thành lập Hãng Hàng không Vietair đã chứng tỏ Bảo hiểm dầu khí là doanh nghiệp có tiềm lực mạnh mẽ về tài chính và sẵn sàng tham gia đầu tư vào các lĩnh vực có thể làm lợi cho Tập đoàn và lợi ích cho các cổ đông.

Trong năm 2007, PVI đã thành lập 2 công ty thành viên là: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển PVI (PVI Invest) và Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính bảo hiểm dầu khí (PVI Finance), trong đó PVI chiếm cổ phần chi phối.

Theo Chiến lược phát triển PVI đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2025, PVI sẽ trở thành Tổng công ty Bảo hiểm - Tài chính hàng đầu thông qua việc chiếm lĩnh thị trường trong nước, phát triển ra thị trường quốc tế đối với mảng kinh doanh bảo hiểm và triển khai.

Hiện tại, PVI đang chiếm thị phần tuyệt đối trong lĩnh vực bảo hiểm năng lượng, dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực bảo hiểm tài sản - kỹ thuật (868 tỷ đồng, chiếm 45,77% thị trường) và bảo hiểm thân tàu, trách nhiệm dân sự chủ tàu (225 tỷ đồng, chiếm 37,35% thị trường).

Tổng doanh thu của doanh nghiệp này trong năm 2007 đạt 1950 tỷ đồng và 250 tỷ đồng lợi nhuận (tăng 400% so với năm 2006), dự kiến tỷ lệ chia cổ tức là 15%.