09:35 09/08/2007

PVI lên sàn Hà Nội

H.Xuân

Ngày 10/8, cổ phiếu của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí (PVI) sẽ trở thành cổ phiếu niêm yết thứ 88 tại HASTC

Ngày 10/8, cổ phiếu của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí (PVI) sẽ trở thành cổ phiếu niêm yết thứ 88 tại HASTC.

Theo Quyết định niêm yết ngày 7/8/2007, tổng số cổ phiếu PVI niêm yết là 50 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị 500 tỷ đồng. PVI hiện đang kinh doanh bảo hiểm gốc, tái bảo hiểm, đầu tư tài chính và bất động sản.

Kết thúc năm 2007, PVI dự kiến tăng vốn lên 1.000 tỷ đồng, trong đó, đợt 1 lên 851.350.500.000 tỷ đồng vào ngày 26/6/2007 và đợt 2 đạt 1.000 tỷ đồng vào cuối năm.

Việc tăng vốn này nhằm tăng cường mức giữ lại phát triển kinh doanh bảo hiểm và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tài chính để sinh lợi.