18:55 22/05/2007

PVI tăng vốn điều lệ và niêm yết cổ phiếu trong năm 2007

L.Hương

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) dự kiến niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán trong quý 3/2007

Ngay sau khi nhận giấy chứng nhận chào bán 35,135 triệu cổ phiếu ra công chúng do Ủy ban Chứng khoán cấp, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) cho biết, sẽ dành phát hành cho cổ đông hiện hữu và bán đấu giá 10 triệu cổ phiếu ra thị trường vào cuối tháng 6 tới.

Theo đó, các cổ đông hiện hữu sẽ được mua thêm 50% số cổ phiếu đang nắm giữ theo mệnh giá. Như vậy, sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của PVI sẽ tăng từ 500 tỷ đồng lên 851,35 tỷ đồng.

Đây là đợt tăng vốn điều lệ đợt 1 của PVI trong năm 2007. Dự kiến việc tăng vốn đợt 2 sẽ diễn ra vào quý 4/2007.

Tháng 7/2007, PVI sẽ họp Đại hội đồng cổ đồng bất thường để chỉnh sửa Điều lệ PVI theo Điều lệ mẫu và quyết nghị một số vấn đề liên quan nhằm hoàn tất các thủ tục để PVI niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán trong quý 3/2007.