13:35 24/04/2009

PVS được niêm yết bổ sung gần 74 triệu cổ phiếu

N.Anh

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí được chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu trên sàn Hà Nội

Ngày 6/5/2009, PVS sẽ niêm yết 73.803.431 cổ phiếu trên sàn Hà Nội.
Ngày 6/5/2009, PVS sẽ niêm yết 73.803.431 cổ phiếu trên sàn Hà Nội.
Trung Tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo chấp thuận cho Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PVS-HASTC) được niêm yết bổ sung cổ phiếu.

Theo đó, ngày 6/5/2009, PVS sẽ niêm yết 73.803.431 cổ phiếu, với tổng giá trị niêm yết bổ sung theo mệnh giá là gần 740 tỷ đồng.

Được biết, Tổng công ty đã xây dựng và giao kế hoạch năm 2009 cho các đơn vị trực thuộc với các chỉ tiêu chung gồm: doanh thu đạt 9.500 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 341 tỷ đồng, chia cổ tức với tỷ lệ 15%; đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm thiết bị đạt 4.393 tỷ đồng.

Ngày 25/4/2009, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tại Khách sạn Caravelle, 19 Quảng trường Lam Sơn, quận 1, Tp.HCM.

Năm 2008, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đạt8.672,07 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 537,2 tỷ đồng. Tính đến ngày31/12/2008, tổng tài sản của công ty đạt 7.982,08 tỷ đồng.