17:51 02/12/2009

PVT được chào bán 85 triệu cổ phiếu

N.Anh

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán số cổ phiếu ra công chúng cho PVT

Ngày 1/12/2009, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán số cổ phiếu ra công chúng cho Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (mã PVT-HOSE).

Theo đó, PVT được chào bán 85 triệu cổ phiếu ra công chúng, trong đó có 81,18 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và 3,82 triệu cổ phiếu chào bán cho cán bộ công nhân viên.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí phải thực hiện đợt chào bán cổ phiếu theo phương án nêu trong bản cáo bạch.