16:36 15/09/2008

PVT sẽ phát hành 72 triệu cổ phiếu

N.Anh

PVT sẽ phát hành 72 triệu cổ phiếu, để chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1

Dự kiến ngày 11/12/2008 PVT sẽ phát hành 72 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng, để chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1.
Dự kiến ngày 11/12/2008 PVT sẽ phát hành 72 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng, để chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày 24/9/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để phát hành thêm cổ phiếu và xin ý kiến cổ đông của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu Khí (mã PVT).

Theo đó, dự kiến ngày 11/12/2008 PVT sẽ phát hành 72 triệu cổ phiếu, để chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 - cổ đông đang sở hữu 1 cổ phiếu cũ sẽ được mua 1 cổ phiếu mới.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 13/10/2008 đến 7/11/2008, người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua chứng khoán của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba).

Bên cạnh đó, từ 1/10/2008 - 17/10/2008, PVT sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm, thay đổi trụ sở chính và bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Địa điểm thực hiện quyền: Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán thì đăng ký và nộp tiền mua cổ phần tại công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với cổ đông chưa lưu ký, cổ đông đăng ký và nộp tiền mua cổ phần thực hiện tại trụ sở chính của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán PVT vào những ngày 23, 24 & 25/09/2008.