08:45 09/06/2011

PVX đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu PSG

Hà Anh

Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX), cổ đông lớn của PSG đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu nhằm tăng tỷ lệ sở hữu

Công trình kho xăng dầu LPG Gò Dầu của PVX.
Công trình kho xăng dầu LPG Gò Dầu của PVX.
Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (mã PVX-HNX) thông báo giao dịch cổ phiếu PSG của Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

Theo đó, Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (mã PVX), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (mã PSG-HNX) đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

Nếu giao dịch thành công, nâng số cp mà PVX sẽ nắm giữ lên 8.212.500 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ ngày 9/6 đến ngày 9/8/2011.

Doanh thu thuần hợp nhất quý 1/2011 đạt 2.476,2 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 286,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 184,4 tỷ đồng; EPS đạt 534 đồng.

Năm 2011, PVX đặt mục tiêu với giá trị sản lượng đạt 20.000 tỷ đồng, bằng 198,24% so với thực hiện năm 2010; tổng doanh thu đạt 18.000 tỷ đồng, bằng 224,92% so với thực hiện năm 2010; lợi nhuận sau thuế đạt 1.246 tỷ đồng, bằng 167,86% so với thực hiện năm 2010; giá trị đầu tư là 7.114,06 tỷ đồng, bằng 195,34% so với thực hiện năm 2010; cổ tức 17%, bằng 113,33% so với thực hiện năm 2010.