21:40 03/10/2013

PVX lỗ thêm hơn 950 tỷ đồng sau soát xét

Hà Anh

Nguyên nhân chính của khoản chênh lệch khủng này là do PVX phải trích lập dự phòng đầu tư tài chính và dự phòng phải thu khó đòi

Diễn biến giá cổ phiếu PVX trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu PVX trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (mã PVX - HNX) vừa giải trình về khoản chênh lệch lên đến gần 1.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế sau soát xét.
 
Cụ thể, lợi nhuận sau thuế 6 tháng trước soát xét lỗ 625,72 tỷ đồng, sau soát xét lỗ lên tới 1.577,96 tỷ đồng. Như vậy, chênh lệch trước và sau soát xét lên đến 952,24 tỷ đồng.

Nguyên nhân chính của khoản chênh lệch này là do Tổng công ty phải trích lập dự phòng đầu tư tài chính và dự phòng phải thu khó đòi để giảm rủi ro tài chính.

Theo PVX, trước năm 2013, PVX ủy quyền cho công ty con chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán. Tuy nhiên, năm 2013, Hội đồng Quản trị PVX đã thống nhất lựa chọn Deloitte là công ty soát xét báo cáo của công ty mẹ, các công ty con và báo cáo hợp nhất toàn Tổng công ty. Deloitte đánh giá lại số dư đầu kỳ, đánh giá mức trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang không có đầu thu, các khoản công nợ khó có khả năng thu hồi.

Chính vì vậy, căn cứ vào báo cáo tài chính sau soát xét của các công ty con nên PVX phải thực hiện trích lập bổ sung (vì báo cáo trước soát xét, PVX trích lập các khoản dự phòng dựa trên báo cáo tài chính 6 tháng tự lập của các đơn vị hoặc báo cáo tại thời điểm gần nhất với các đơn vị chưa có báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013) và có khoản chênh lệch lớn như trên.

Được biết, ngày 28/8, Market Vectors ETF Trust – Market Vectors Vietnam ETF, cổ đông lớn của PVX đã bán hơn 505 nghìn cổ phiếu PVX, giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 32,45 triệu cổ phiếu, chiếm 8,11 vốn điều lệ xuống còn 31,94 triệu cổ phiếu, chiếm 7,99% vốn của PVX.