22:54 06/06/2012

QCG lấy ý kiến cổ đông cơ cấu nợ ngân hàng

Hà Anh

QCG sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để xin cơ cấu nợ ngân hàng

Diễn biến giá cổ phiếu QCG trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu QCG trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán - Chi nhánh Tp.HCM thông báo 14/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền, 18/8 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã QCG) về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo đó, QCG sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để xin cơ cấu nợ ngân hàng. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông từ ngày 22/6/2012 đến ngày 3/7/2012.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2012 của QCG, doanh thu thuần của công ty đạt hơn 88,3 tỷ đồng, chi phí lãi vay lên tới 29 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lỗ 3,8 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo tài chính của QCG tại thời điểm quý 1/2012, nợ ngắn hạn của Công ty là 1.825 tỷ đồng; Tài sản ngắn hạn của QCG là 4.093 tỷ đồng. Đáng chú ý là hàng tồn kho là 3.350 tỷ đồng, chiếm tới 61% tổng tài sản. Tiền và các khoản tương đương tiền đến cuối quý 1/2012 chỉ còn gần 9,6 tỷ đồng.

Tại thuyết minh số 13 của báo cáo tài chính hợp nhất, QCG có khoản vay ngân hàng liên doanh Việt Nga là 55,5 tỷ đồng, nhằm bổ sung vốn lưu động, đáo hạn ngày 30/6/2012; 26 tỷ đồng vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai, đáo hạn ngày 21/7/2012; vay 5 tỷ đồng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Gia Lai, đáo hạn ngày 7/9/2012; vay gần 103 tỷ đồng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung, Hà Nội, đáo hạn từ ngày 16/1-28/8/2012, vay 51,7 tỷ đồng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh 1, đáo hạn ngày 28/11/2012.