13:48 01/02/2009

QNC, SAP và STP công bố kết quả kinh doanh năm 2008

N.Anh

QNC, SAP và STP vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2008 và lũy kế năm 2008

Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) cả năm 2008 của QNC đạt 4.152 đồng/cổ phiếu.
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) cả năm 2008 của QNC đạt 4.152 đồng/cổ phiếu.
Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC-HASTC), Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Tp.HCM (SAP-HASTC) và Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Sông Đà (STP-HASTC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2008 và lũy kế năm 2008.

Cụ thể, trong quý 4/2008, doanh thu của QNC đạt 202,14 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 736,68 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 9,2 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 55,13 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) cả năm 2008 đạt 4.152 đồng/cổ phiếu.

Trong khi đó, trong quý 4/2008, doanh thu của Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Tp.HCM đạt 2,73 tỷ đồng, lũy kế cả năm 2008 đạt 27 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 195,5 triệu đồng, lũy kế năm 2008 đạt 1,31 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 31/12/2008 các khoản nợ của SAP chiếm 27% tổng nguồn vốn, trong đó vay ngân hàng là 0 đồng. Hàng tồn kho thời điểm cuối năm là  4,35 tỷ đồng, gấp 2,4 lần thời điểm 30/9/2008.

Bên cạnh đó, theo báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Sông Đà, trong quý 4, doanh thu thuần đạt 27,5 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt gần 114,5 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 2 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 9 tỷ đồng - tăng 2 tỷ đồng so với năm 2007. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong năm 2008 đạt 2.584,5 đồng, tỷ lệ chia cổ tức cả năm 2008 dự kiến là 20%/mệnh giá.

Theo giải trình của STP, năm 2008, vốn điều lệ của công ty tăng từ 15 tỷ lên 35 tỷ đồng nên một số chỉ tiêu về tỷ suất lợi nhuận giảm xuống so với năm 2007.
 
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 2,7%, trong khi năm 2007 đạt 5,18%; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần cũng giảm từ 15,17% xuống còn 6,66%.