08:09 08/06/2011

QNC trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8%

Minh Nguyệt

QNC sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (100 cổ phần được nhận 8 cổ phần mới).

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo ngày 13/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 15/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (mã QNC-HNX).

Theo đó, QNC sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (100 cổ phần được nhận 8 cổ phần mới).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh- Khu Công nghiệp Cái Lân, Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh.

Được biết, doanh thuần quý 1/2011 đạt 299,71 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 69,74 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 11,38 tỷ đồng, EPS đạt 659 đồng.

Năm 2011, công ty thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu toàn công ty đạt 1.425 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 40 tỷ đồng; cổ tức 20% (trong đó 10% là bằng cổ phiếu).