17:12 08/05/2014

Quý 1, Công ty mẹ GAS báo lãi giảm 23% so với cùng kỳ

Hà Anh

Lợi nhuận sau thuế quý 1 của GAS đạt 3.181 tỷ đồng, giảm 23,4% so với cùng kỳ, EPS đạt 1.680 đồng

Diễn biến giá cổ phiếu GAS trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu GAS trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Tổng công ty khí Việt Nam (mã GAS-HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý 1/2014 của công ty mẹ.

Theo đó, doanh thu thuần quý 1/2014 của công ty mẹ giảm 280 tỷ so với cùng kỳ đạt 13.852 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tài chính tăng 41 tỷ so với cùng kỳ lên 287 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 3.962,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 3.181,8 tỷ đồng, giảm 23,4% so với cùng kỳ (4.157,4 tỷ đồng). EPS đạt 1.680 đồng, giảm 512 đồng so với cùng kỳ năm trước.

GAS cho biết, lợi nhuận quý 1/2014 giảm 23% so với cùng kỳ năm trước là do quý 1/2013 GAS có khoản hoàn nhập quỹ phát triển khoa học công nghệ 1.146 tỷ đồng làm lợi nhuận khác tăng thêm. Ngoài ra, các hoạt động sản xuất kinh doanh khác diễn ra bình thường.

Tại ngày 31/3/2014, tiền và các khoản tương đương tiền tăng gần 3.900 tỷ đồng đạt gần 19.469 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm hơn 1.000 tỷ đồng đạt 908,8 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng trên 2.163 tỷ đồng đạt 5.264 tỷ đồng.

Ngày 4/6 tới, GAS sẽ chi trả cổ tức đợt 3/2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ 22%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 14/5/2014. Với số lượng 1.895.000.000 cổ phiếu hiện đang lưu hành, GAS sẽ phải trích khoảng 4.169 tỷ đồng để chi trả cho các cổ đông.