08:32 22/04/2011

Quý 1, MHC lãi gần 2 tỷ đồng do thanh lý đội tàu

Hà Anh

Quý 1, công ty đã thanh lý đội tàu nên đã giảm được triệt để các chi phí trực tiếp liên quan đến hoạt động khai thác tàu

Công ty Cổ phần Hàng Hải Hà Nội (mã MHC-HOSE) công bố kết quả kinh doanh Công ty mẹ và giải trình kết quả kinh doanh quý 1/2011 lãi gần 2 tỷ đồng.

Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 1/2011 đạt 406,85 triệu đồng; doanh thu hoạt hoạt động tài chính đạt 4,34 tỷ đồng; lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ -393,55 triệu đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 1,84 tỷ đồng; tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 1,992 tỷ đồng.

Trong khi đó, cùng kỳ năm trước doanh thu của MHC đạt 5,6 tỷ đồng; lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ -19,12 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -23,25 tỷ đồng; tổng lợi nhuận kế toán trước thuế là -50,91 tỷ đồng.

MHC cho biết, sở dĩ công ty đạt được kết quả tương đối khả quan so với cùng kỳ năm 2010 chủ yếu là do công ty đã thanh lý đội tàu nên đã giảm được triệt để các chi phí trực tiếp liên quan đến hoạt động khai thác tàu.

Mặt khác, cũng trong quý 1, công ty đã thực hiện được một số khoản thu từ hoạt động tài chính để trang trải công nợ và giúp ổn định tình hình kinh doanh của công ty.

Năm 2011, công ty dự kiến tổng lợi nhuận đạt được từ 20-30 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, công ty duy trì và phát triển các mảng kinh doanh truyền thống như: Vận tải đường bộ, đường sông, quản lý kinh doanh bất động sản; đại lý hàng tàu...tiếp tục thành lập các Công ty liên doanh - liên kết nhằm khai thác tối đa tiềm năng, trên cơ sở Cảng Hải An tại Hải phòng do công ty góp vốn đầu tư đã đi vào hoạt động, công ty sẽ tổ chức vận tải chuyên tuyến Bắc - Nam, khôi phục lại hoạt động truyền thống của công ty.

Về hoạt động đầu tư: công ty tiếp tục tìm kiếm đối tác và thực hiện việc chuyển nhượng các dự án đang đầu tư dở dang do không đủ khả năng tài chính như Dự án đầu tư Cảng Tổng hợp số 2 - Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi; Chuyển nhượng một phần vốn đầu tư tại một số foanh nghiệp đang làm ăn có hiệu quả với mức giá tốt nhằm thực hiện hóa một phần lợi nhuận và trang trải công nợ; ổn định tình hình tài chính doanh nghiệp như vốn đầu tư tại Công ty TNHH Vận tải và xếp dỡ Hải An, hiện đang chiếp 31,5% với giá gấp 2 lần.

Trước đó, HOSE đã có quyết định đưa cổ phiếu MHC bị tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 8/4/2011 do hoạt động kinh doanh của công ty này bị thua lỗ trong hai năm liên tiếp căn cứ theo báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán (năm 2009 và 2010).

Được biết, công ty đã có công văn xin gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 sang tháng 6, do công ty đang tập trung nhân sự để tháo gỡ tình trạng thua lỗ trong kinh doanh cũng như chuẩn bị phương án sản xuất kinh doanh mới nên công ty không kịp thời gian để chuẩn bị tổ chức Đại hội trong tháng 4.