09:18 26/08/2011

Quý 2, Công ty mẹ QCG lỗ hơn 41 tỷ đồng

Hà Anh

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã QCG-HSX) giải trình Báo cáo tài chính quý 2/2011 bị âm hơn 41 tỷ đồng.

Năm 2011, QCG dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt 300 tỷ đồng.
Năm 2011, QCG dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt 300 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã QCG-HSX) giải trình Báo cáo tài chính quý 2/2011 bị âm hơn 41 tỷ đồng.

Theo đó, doanh thu thuần trong quý 2 của công ty mẹ đạt 3,378 tỷ đồng, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ -8,15 tỷ đồng ; doanh thu hoạt động tài chính đạt hơn 10 tỷ đồng; chi phí tài chính là 30,42 tỷ đồng trong đó chi phí lãi vay là hơn 25,5 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -46,66 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế -41,148 tỷ đồng.

Lũy kế doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2011 đạt 34,52 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 3,88 tỷ đồng.

Theo QCG, hoạt động của công ty là kinh doanh nhiều lĩnh vực về bất động sản; đầu tư thủy điện, sao su, chuế biến gỗ, khoác sản và các dịch vụ khác.... và cơ bản trong giai đọan hiện nay là thu nhập từ bất động sản, vì lĩnh vực thủy điện và trồng cây cao su đang trong giai đọan đầu tư chưa đến thời kỳ khia thác. Hiện nay, do tình hình khủng hoảng kinh tế đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh bất động sản và QCG không phải là trường hợp ngoại lệ. Hiện tại, tất cả các dự án bất động sản của công ty đang trong giai đoạn hoàn thiện để đưa sản phẩm ra thị thị trường vào cuối năm 2011 và đầu 2012. Do vậy hoạt động kinh doanh chính và hoạt động khác có doanh thu không đáng kể.

Đồng thời, theo báo cáo tài chính quý 1/2011, công ty đã lập thì công ty chưa ghi nhận các khoản chi phí lãi vay về phát hành trái phiếu cho các nhà đầu tư và trích lập quỹ dự phòng về nợ phải thu khó đòi. Bên kiểm toán đề nghị phải trích lập các khoản lãi vay tại từng thời điểm báo cáo để phản ánh kết quả hoạt động trong kỳ được xác thực hơn. Khoản lãi phải trả cho việc huy động trái phiếu phải trả là 20,415 tỷ đồng và trích lập nợ khó đòi là 12,590 tỷ đồng và các khoản chi phí tài chính, quản lý khác...

Do vậy, lợi nhuận trước thuế của QCG bị âm 41,148 tỷ đồng, nhưng tổng hợp 6 tháng đầu năm 2011, công ty vẫn lãi trước thuế là 3,885 tỷ đồng.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất của QCG, doanh thu thuần quý 2 đạt 116,7 tỷ đồng; lũy kế đạt 147,85 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 33,85 tỷ đồng; lũy kế đạt 62,62 tỷ đồng, EPS đạt 467 đồng, EPS quý 2 chỉ đạt 231 đồng.

Được biết, Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011 với doanh thu thuần đạt 631 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 300 tỷ đồng.