15:58 28/10/2011

Quý 3, công ty mẹ HAG lãi 1 tỷ đồng

Hà Anh

Một số hoạt động kinh doanh có lợi nhuận trong những năm trước đây không còn phát sinh ở công ty mẹ mà phát sinh ở các công ty con

Diễn biến giá cổ phiếu HAG trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu HAG trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HSX) công bố báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ trong quý 3 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2011.

Theo đó, doanh thu bán hàng quý 3 đạt 197,6 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 29,6 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tài chính đạt 206,1 tỷ đồng; Chi phí hoạt động tài chính là 206 tỷ đồng trong đó chi phí lãi vay là 192,6 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 7,3 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, lợi nhuận sau thuế đạt 496 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 291 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 216 tỷ đồng.

HAG cho biết, lợi nhuận trước thuế quý 3 năm 2011 của công ty chỉ đạt hơn 1 tỷ đồng, trong khu cùng kỳ năm trước lãi 742 tỷ đồng là do quý 3/2010 công ty mẹ đã bán cổ phần tại Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển nhà Hoàng Anh thu về 690 tỷ đồng lợi nhuận.

Đồng thời, công ty đã có công văn số 300/CV/HAGL ngày 8/11/2010 giải trình về khoản lợi nhuận này được mang lại từ chương trình tái cấu trúc Tập đoàn và IPO các ngành nghề kinh doanh, làm cho lợi nhuận quý 3/2010 tăng đột biến. Tuy nhiên, do đây là khoản lợi nhuận không thuộc loại thường xuyên nên trong quý 3 này đã không còn phát sinh.

Kể từ năm 2011, công ty mẹ HAG không tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh. Một số hoạt động kinh doanh có doanh thu và lợi nhuận trong những năm trước đây không còn phát sinh ở công ty mẹ mà phát sinh ở các công ty con và không được phản ánh trên báo cáo công ty mẹ.