16:50 04/10/2016

Quý 3 đã cấp thêm mã chứng khoán cho 478 nhà đầu tư ngoại

Hà Anh

VSD vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 9/2016

Tính đến ngày 30/9/2016, đã có thêm 128 nhà đầu tư nước ngoài được VSD 
cấp mã số giao dịch chứng khoán - trong đó, có 18 tổ chức và 110 cá 
nhân.
Tính đến ngày 30/9/2016, đã có thêm 128 nhà đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán - trong đó, có 18 tổ chức và 110 cá nhân.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 9/2016.

Theo đó, tính đến ngày 30/9/2016, đã có thêm 128 nhà đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán - trong đó, có 18 tổ chức và 110 cá nhân. Trong quý 3/2016, VSD đã cấp 478 mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 387 cá nhân và 91 tổ chức.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 20 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài, hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 1 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Cũng trong quý 3/2016, VSD đã hủy 4 mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài - trong đó có 1 cá nhân và 3 tổ chức.

Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư ngoại tính đến ngày 30/9/2016 là 19.752 mã, trong đó, có 3.062 tổ chức và 16.690 cá nhân.