17:36 15/10/2012

Quý 3, KLS lỗ hơn 91 tỷ đồng

Hà Anh

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (mã KLS-HNX) công bố báo cáo tài chính quý 3/2012

Dự phòng giảm giá chứng khoán quý 3/2011 của KLS là gần 120 tỷ đồng.<br>
Dự phòng giảm giá chứng khoán quý 3/2011 của KLS là gần 120 tỷ đồng.<br>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (mã KLS-HNX) công bố báo cáo tài chính quý 3/2012.

Theo đó, trong quý 3, doanh thu của KLS đạt 34 tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước (96 tỷ đồng). Trong đó, doanh thu môi giới đạt 997 triệu đồng; doanh thu đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 1,39 tỷ đồng; doanh thu tư vấn và lưu ký đạt 560 triệu đồng; doanh thu khác 31,1 tỷ đồng.

Trong quý 3, chi phí kinh doanh của KLS là 130,7 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán là gần 120 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế lỗ 91,5 tỷ đồng, EPS -451,97 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2012, doanh thu của KLS đạt hơn 195 tỷ đồng, chi phí hoạt động kinh doanh là 222,4 tỷ đồng, trong đó trích dự phòng giảm giá chứng khoán là 164,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lỗ 41,5 tỷ đồng, EPS -205,15 đồng. Cùng kỳ năm trước, KLS lãi 139,4 tỷ đồng.

Trong quý 3, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng mạnh từ 122,8 tỷ đồng hồi đầu năm lên 724,7 tỷ đồng. Đầu tư ngắn hạn tăng từ 191,7 tỷ đồng lên 958 tỷ đồng. Dự phòng tăng từ 68,9 tỷ đồng lên 233,4 tỷ đồng.

Tiền và tương đương tiền của KLS trong 9 tháng giảm 419 tỷ đồng từ 1.832 tỷ đồng xuống còn 1.413 tỷ đồng trong quý 3.