09:38 18/01/2013

Quý 4, Chứng khoán SHB lãi gần 31 tỷ đồng

Hà Anh

Quý 4, công ty lãi 30 tỷ đồng, trong khi đó quý 3/2012, công ty lỗ 6,7 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB (SHBS) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2012.

Theo đó, doanh thu quý 4 đạt hơn 40 tỷ đồng, trong đó, doanh thu đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 4,5 tỷ đồng; doanh thu khác đạt 33,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 30 tỷ đồng, trong khi đó quý 3/2012, công ty lỗ 6,7 tỷ đồng.

SHB cho biết, nguyên nhân dẫn đến việc kinh doanh quý 4/2012 của SHBS giảm mạnh là do chi phí hoạt động kinh doanh quý 4/2012 của SHBS giảm mạnh từ 23,5 tỷ đồng xuống còn 14,16 tỷ đồng do hoàn nhập các khoản dự phòng đầu tư tài chính và tiết kiệm chi phí kinh doanh.

Mặt khác, doanh thu quý 4/2012 của SHBS tăng mạnh từ 24,6 tỷ đồng lên hơn 40 tỷ đồng chủ yếu do tăng trưởng doanh thu liên quan đến hoạt động môi giới chứng khoán và phí tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán...