15:33 18/01/2012

Quý 4, FPTS báo lãi hơn 43 tỷ đồng

Hà Vy

Quý 4/2011, lợi nhuận sau thuế của FPTS đạt hơn 43,45 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ (hơn 37 tỷ đồng)

Sàn giao dịch chứng khoán của FPTS.
Sàn giao dịch chứng khoán của FPTS.
Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 4 năm 2011.

Theo đó, doanh thu của FPTS trong quý 4 đạt hơn 102,9 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước (80,9 tỷ đồng). Trong đó, doanh thu môi giới chứng khoán đạt hơn 11,3 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ (22,5 tỷ đồng); doanh thu từ hoạt động tư vấn đạt 67,8 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ (44,7 tỷ đồng); doanh thu khác đạt hơn 20 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ (10 tỷ đồng).

Quý 4, chi phí hoạt động kinh doanh của FPTS là hơn 37,2 tỷ đồng, cùng kỳ chỉ tiêu này là hơn 25,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của FPTS đạt hơn 43,45 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ (hơn 37 tỷ đồng).

Tính đến ngày 31/12/2011, tiền và các khoản tương đương tiền là hơn 886 tỷ đồng, tăng 28% so với đầu quý 4 (693,2 tỷ đồng), các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn là 5,2 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 5,5 tỷ đồng ở đầu quý. Tổng nợ phải trả của FPTS là hơn 275 tỷ đồng, giảm 30% so với đầu quý (395,3 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 158,4 tỷ đồng.