22:06 08/10/2013

Quỹ PRUBF1 sắp giải thể, chia tiền cho cổ đông

Hà Anh

Thời gian thanh toán phần vốn góp bằng tiền cho nhà đầu tư vào ngày 18/10/2013

Diễn biến giá chứng chỉ quỹ của Quỹ PRUBF1 trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá chứng chỉ quỹ của Quỹ PRUBF1 trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Quỹ Đầu tư cân bằng Prudental (mã PRUBF1-HOSE) thông báo về việc giải thể quỹ và tỷ lệ thực hiện quyền khi giải thể quỹ.

Theo đó, Quỹ Prudential sẽ thanh toán phần vốn góp bằng tiền cho nhà đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ PRUBF1 với số tiền là 10.886 đồng/chứng chỉ quỹ do quỹ này đã hết thời gian hoạt động sau 7 năm.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 1/10. Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 3/10. Thời gian thanh toán bắt đầu từ ngày 18/10.

Trước đó, 50 triệu chứng chỉ quỹ PRUBF1 đã hủy niêm yết từ ngày 4/9. Tổng giá trị hủy niêm yết là 500 tỷ đồng. Ngày chính thức giải thể của quỹ là 5/10.

Hiện, PRUBF1 có 3 cổ đông lớn gồm: HSC nắm giữ 5.512.980 chứng chỉ quỹ, chiếm 11,03%; Vietnam Debt Fund SPC nắm giữ 3.448.050 chứng chỉ quỹ, chiếm 6,90% và Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) đang nắm giữ 3.400.790 chứng chỉ quỹ, chiếm 6,80% tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành.