23:26 09/09/2010

RCL: Trả cổ tức 27% bằng tiền

Minh Nguyệt

Ngày 30/9, Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (RCL) sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ thực hiện là 27%/cổ phiếu

Theo báo cáo kết quả kinh doanh bán niên năm 2010, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của RCL đạt 57,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 21,53 tỷ đồng.
Theo báo cáo kết quả kinh doanh bán niên năm 2010, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của RCL đạt 57,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 21,53 tỷ đồng.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo 14/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 16/9 là thời hạn đăng ký cuối để chia cổ tức đợt 3 năm 2009 tỷ lệ 2%/cổ phiếu và tạm ứng cổ tức năm 2010 tỷ lệ 25%/cổ phiếu của Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (mã RCL-HNX).

Theo đó, ngày 30/9, RCL sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ thực hiện: 27%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.700 đồng/cổ phiếu).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn - 118 Hưng Phú, phường 8, quận 8, Tp.HCM.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh bán niên năm 2010, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của RCL đạt 57,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 21,53 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 7.180 đồng.