16:26 27/10/2010

REE: Báo lãi hơn 290 tỷ đồng trong 9 tháng

Minh Hà

Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE) công bố báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất 9 tháng năm 2010

Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE).
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE).
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE-HOSE) công bố báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất 9 tháng năm 2010.

Theo đó, REE công bố trong quý 3 năm 2010, doanh thu thuần hợp nhất ước đạt được 459,7 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt được 83,5 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2010 tổng doanh thu thuần ước đạt được 1.200,6 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế ước đạt được 290,6 tỷ đồng.

Trước đó, REE công bố trong quý 2/2010 tổng doanh thu thuần của nhóm Công ty ước đạt được 388,2 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu tư đạt 740,8 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế trong quý 2 ước đạt được 97,5 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng năm 2010 ước đạt 207,1 tỷ đồng.

Năm 2010, REE thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần năm 2010 ước đạt 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 510 tỷ đồng, chia cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến 15%.