13:24 26/05/2011

REE đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu quỹ

Hà Anh

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã REE-HOSE) thông qua việc mua cổ phiếu REE trên thị trường làm cổ phiếu quỹ.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã REE-HOSE) thông qua việc mua cổ phiếu REE trên thị trường làm cổ phiếu quỹ.

Theo đó, tổng số cổ phiếu REE dự kiến mua là 10 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Nguồn vốn thực hiện lấy từ nguồn thặng dư vốn, lợi nhuận để lại và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Thời gian dự kiến thực hiện bắt đầu từ ngày 1/6 đến ngày 31/12/2011. Phương thức giao dịch là giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận. Nguyên tắc xác định giá là theo giá thị trường.

Khối lượng giao dịch mỗi ngày là trên 5% khối lượng đăng ký sau khi nhận được sự chấp thuận của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Được biết, quý 1/2011 tổng doanh thu thuần ước đạt 398,96 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế ước đạt 114,77 tỷ đồng.

Đại hội cổ đông của công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011 của nhóm Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh với doanh thu thuần đạt 1.950 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 600 tỷ đồng.