16:03 04/04/2011

REE dự kiến lãi 450 tỷ đồng trong năm 2011

Hà Anh

Đại hội cổ đông REE thông qua kết quả kinh doanh năm 2010, kế hoạch kinh doanh; tăng vốn điều lệ trong năm 2011

REE tăng vốn điều lệ từ 1.862.932.890.000 đồng lên 2.446.433.850.000 đồng.
REE tăng vốn điều lệ từ 1.862.932.890.000 đồng lên 2.446.433.850.000 đồng.
Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE) thông qua kết quả kinh doanh năm 2010, kế hoạch kinh doanh; tăng vốn điều lệ trong năm 2011.

Theo đó, doanh thu thuần năm 2010 của REE đạt 1.807 tỷ đồng; lợi nhuận trước & sau thuế lần lượt đạt 467 và 362 tỷ đồng; cổ tức chi trả là 16% bằng tiền.

Năm 2011, REE thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần đạt 1.950 tỷ đồng; lợi nhuận trước & sau thuế lần lượt đạt 600 và 450 tỷ đồng; cổ tức chi trả là 16% bằng tiền.

REE cho biết, công ty đã thực hiện việc phát hành 810.418 trái phiếu chuyển đổi với mệnh giá là 1 triệu đồng/trái phiếu. Tổng mệnh giá trái phiếu chuyển đổi là 810,418 tỷ đồng; giá chuyển đổi thành cổ phiếu là 13.810 đồng/cổ phiếu (1 trái phiếu được chuyển đổi thành 72 cổ phiếu), mệnh giá 10.000 đồng. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành từ việc chuyển đổi trái phiếu là 58.350.096 cổ phiếu.

Về việc tăng vốn điều lệ, công ty tăng vốn điều lệ từ 1.862.932.890.000 đồng lên 2.446.433.850.000 đồng, vốn điều lệ dự kiến tăng thêm là 583.500.960.000 đồng.

Đồng thời, Đại hội cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết và liên quan đến việc tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký trên VSD; HOSE và đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng số cổ phiếu phát hành tại Sở kế hoạch đầu tư Tp. HCM.

Ngoài ra, Đại hội chấp thuận bà Nguyễn Thị Mai Thanh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời sẽ kiêm chức vụ Tổng giám đốc nhóm Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh cho năm tài chính 2011.