17:44 10/08/2015

REE giải trình nguyên nhân lợi nhuận tăng trên 15%

Hà Anh

Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2015

Quý 2, REE báo lãi đạt 258 tỷ đồng - tăng 25,3% so với
 cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 238 tỷ đồng, tăng 15,5% so
 với cùng kỳ.
Quý 2, REE báo lãi đạt 258 tỷ đồng - tăng 25,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 238 tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ.
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2015.

Theo đó, doanh thu thuần quý 2 của REE đạt 684 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận gộp đạt 254 tỷ đồng, tăng trên 47% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý là trong quý 2, doanh thu tài chính tăng mạnh từ 170 tỷ lên 232 tỷ đồng. Trong đó, cổ tức được chia là 213 tỷ đồng. Sau khi trừ cổ tức được chia công ty ghi nhận lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết lỗ 109 tỷ - trong khi cùng kỳ năm trước, khoản lỗ này là 70 tỷ.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 2/2015 đạt 258 tỷ đồng - tăng 25,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 238 tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2015, doanh thu của REE đạt 1.360 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 406 tỷ đồng, giảm 7,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ giảm 12,6%, đạt 383 tỷ đồng.

Theo giải trình của REE, lợi nhuận quý 2 tăng chủ yếu do lợi nhuận ghi nhận tương ứng từ kết quả kinh doanh cũng như được ghi nhận của công ty liên kết tăng so với cùng kỳ. So với cùng kỳ năm trước chưa phát sinh khoản đầu tư liên kết vào Công ty Cổ phần Thủy điện sông Ba Hạ, năm nay, công ty này tiếp tục lỗ nên kết quả lợi nhuận từ liên kết của mảng Điện-Nhiên liệu giảm 16 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí quản lý tăng vọt lên 41 tỷ đồng nhưng là do cùng kỳ năm trước công ty hoàn nhập dự phòng nợ khó đòi từ công ty liên kết với số tiền 28,4 tỷ đồng.

Đồng thời, trong quý 2/2015, công ty thực hiện phân bổ lợi thế thương mại khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà trong khi cùng kỳ năm trước chưa phát sinh. Nếu loại trừ các yếu tố này, chi phí quản lý của công ty ở mức cùng kỳ năm trước.

Như vậy, so với kế hoạch năm 2015 với doanh thu đạt 2.777 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 937 tỷ đồng thì REE đã hoàn thành 48,9% doanh thu và 43,3% lợi nhuận.