08:53 20/06/2011

RHC trả cổ tức bằng tiền và thưởng cổ phiếu

Minh Nguyệt

RHC sẽ trả cổ tức bằng tiền năm 2010 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu và trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:6

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo ngày 18/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 20/7 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền năm 2010 và trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của CTCP Thủy điện Ry Ninh II (mã RHC-HNX).

Theo đó, ngày 15/9, RHC sẽ trả cổ tức bằng tiền năm 2010 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng) và trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:6 (1 cổ phiếu được nhận 1 quyền, cứ 10 quyền được nhận 6 cổ phiếu mới).

Quyền nhận cổ phiếu thưởng không được chuyển nhượng; Cổ phiếu thưởng sau khi nhận được tự do chuyển nhượng.

Địa điểm thực hiện: Chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền và cổ phiếu thưởng tại CTCP Thủy điện Ry Ninh II - Xã Yaly, huyện Chư Pảh, tỉnh Gia Lai.

Chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền và cổ phiếu thưởng tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Được biết, doanh thu thuần quý 1/2011 đạt 1,64 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 881 triệu đồng; lợi nhuận sau thuế -2,693 tỷ đồng, EPS -841,66 đồng.

Năm 2011, công ty đặt mục tiêu với tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 58,5 tỷ đồng; doanh thu đạt 53,21 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 15,3 tỷ đồng; cổ tức dự kiến 17%.