10:44 09/07/2008

RIC trả cổ tức 2007 bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng

N.Anh

RIC trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2007 theo tỷ lệ 10%/mệnh giá và cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10%/mệnh giá

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, 18/7/2008 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (mã RIC) trả cổ tức bằng cổ phiếu nawm 2007 và chia cổ phiếu thưởng.

Theo đó, RIC sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2007 theo tỷ lệ 10%/mệnh giá và cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10%/mệnh giá. Tổng 1 cổ phiếu nhận 20%/mệnh giá (tương ứng với việc sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận thêm là 20 cổ phiếu.  Cổ tức trả cổ tức và cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ sẽ được trả bằng tiền mặt với giá 10.000/ cổ phiếu).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký thì làm thủ tục nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng tại các tư vấn lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng tại Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán RIC ngày 17/07, 18/07/06 và 21/07/2008.