15:16 01/06/2011

RIC trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%

Minh Nguyệt

RIC dự kiến phát hành 3.253.369 cổ phiếu nhằm trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2010 với tỷ 5%/cổ phiếu

Ngày 30/5/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày 8/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 10/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng cho việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2010 của Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (mã RIC-HOSE).

Theo đó, RIC dự kiến phát hành 3.253.369 cổ phiếu nhằm trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2010 với tỷ 5%/cổ phiếu (100 cổ phần được nhận 05 cổ phiếu mới).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng gia, phường Bãi Cháy, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Được biết, doanh thu thuần quý 1/2011 đạt 34,79 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 16,63 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 2,16 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 1,87 tỷ đồng và 1,33 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông công ty thông kế hoạch kinh doanh năm 2011 - 2013 với doanh thu lần lượt đạt 16.021.000 USD; 18.424.000 USD và 19.25.000 USD; lợi nhuận trước thuế đạt 3.673.000 USD; 4.841.000 USD và 5.025.000 USD.