15:37 24/07/2008

S12 lùi thời gian thanh toán cổ tức năm 2007

Thiên Hà

S12 trả cổ tức năm 2007 bằng tiền vào ngày 25/9/2008 thay vì 25/7/2008 như đã thông báo

Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Công ty Cổ phần Sông Đà 12 (mã S12) đã có công văn đề nghị điều chỉnh thời gian thanh toán cổ tức năm 2007.

Trước đó, công ty đăng ký trả cổ tức năm 2007 vào ngày 25/7/2008, nay công ty điều chỉnh thời gian trả cổ tức vào ngày 25/9/2008 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%/cổ phần (1 cổ phần nhận được 1.500 đồng).

Lý do mà S12 phải hoãn trả cổ tức là do tình hình giải ngân của các ngân hàng cho các dự án khó khăn hơn trước nên công tác thu hồi vốn tại các công trình do Công ty Cổ phần Sông Đà 12 thực hiện không theo được đúng dự kiến ban đầu, ảnh hưởng đến nguồn tiền thanh toán của công ty.

Mặt khác, công ty đã nỗ lực tìm mọi biện pháp thu hồi vốn để chi trả cổ tức năm 2007 nhưng do một số nguyên nhân khách quan không có nguồn chi trả như dự kiến.