15:25 29/01/2009

S99, SD6, SD7, SD9 công bố kết quả kinh doanh năm 2008

Thu Thủy

Bốn công ty niêm yết cổ phiếu trên sàn Hà Nội – S99, SD6, SD7, SD9, vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2008

SD9 công bố doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2008 đạt 582,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 52,409 tỷ đồng.
SD9 công bố doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2008 đạt 582,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 52,409 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Sông Đà 909 (S99), Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (SD6), Công ty Cổ phần Sông Đà 7 (SD7), Công ty Cổ phần Sông Đà 9 (SD9) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2008.

Theo đó, doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ của S99 năm 2008 đạt 85,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 17,65 tỷ đồng – lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 9.630 đồng.

Bên cạnh đó, SD6 công bố doanh thu thuần và cung cấp dịch vụ đạt 578,96 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 30,34 tỷ đồng – trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 25,092 tỷ đồng.

Trong năm 2008, tổng doanh thu của SD7 đạt 418,256 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2007; lợi nhuận đạt 28,06 tỷ đồng – lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 3.118 đồng.

Trong khi đó, SD9 công bố doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 582,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 52,409 tỷ đồng.