07:25 29/08/2013

Sacombank bổ nhiệm thêm phó tổng giám đốc

Hà Anh

Ông Nguyễn Xuân Vũ, hiện là trợ lý Chủ tịch Hội đồng Quản trị, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng giám đốc

Hiện Ban điều hành của Sacombank có 1 Tổng giám đốc và 17 Phó tổng giám đốc.<br>
Hiện Ban điều hành của Sacombank có 1 Tổng giám đốc và 17 Phó tổng giám đốc.<br>
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (mã STB-HOSE) vừa công bố quyết định về việc thay đổi nhân sự Ban điều hành.

Theo đó, Hội đồng Quản trị Sacombank bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Vũ, hiện là trợ lý Chủ tịch Hội đồng Quản trị, giữ chức vụ Phó tổng giám đốc kể từ ngày 28/8/2013.

Như vậy, Ban điều hành Sacombank sẽ có 17 thành viên gồm: Tổng giám đốc là ông Phan Huy Khang, 16 phó tổng giám đốc gồm: bà Dương Hoàng Quỳnh Như, bà Nguyễn Thị Lệ An, ông Nguyễn Minh Tâm, bà Quách Thanh Ngọc Thủy, ông Bùi Văn Dũng, ông Phan Đình Tuệ, ông Lý Hoài Văn, ông Hà Văn Trung, ông Hà Tôn Trung Hạnh, ông Đào Nguyên Vũ, ông Lê Minh Tâm, ông Nguyễn Bá Trị, bà Hà Quỳnh Anh, ông Võ Anh Nhuệ, ông Hồ Doãn Cường và ông Nguyễn Xuân Vũ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2, thu nhập thuần từ lãi quý 2 đạt 1.630 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 3.441 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 473 tỷ đồng, lũy kế đạt 1.149 tỷ đồng. EPS 6 tháng đạt 1.180 đồng.