09:13 20/03/2007

Sacombank công bố thông tin theo yêu cầu của trung tâm giao dịch

Hoàng Lộc

Tổng thu nhập của Sacombank lũy kế từ đầu năm là 486,7 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 127,4 tỷ đồng

Tại một quầy giao dịch của Sacombank.
Tại một quầy giao dịch của Sacombank.
Ngày 17/3, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa công bố thông tin theo yêu cầu của Trung tâm về tình hình hoạt động trong 2 tháng đầu năm 2007.

Theo đó, tính đến 28/02/2007, tổng tài sản của Sacombank đạt 28.582,2 tỷ đồng, trong đó, vốn tự có theo Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN là 2.419,8 tỷ đồng. Vốn điều lệ là 2.089,4 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn huy động và đi vay (quy đồng Việt Nam) là 24.915,6 tỷ đồng, tăng 3.415,5 tỷ đồng (15,9%) so với đầu năm. Trong đó: tổng nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư của Sacombank (quy đồng Việt Nam) là 23.333,6 tỷ đồng, tăng 3.136,2 tỷ đồng, tương ứng tăng 15,6% so với đầu năm.

Nguồn vốn huy động từ tổ chức tín dụng và Ngân hàng Nhà nước là 1198,2 tỷ đồng, tăng 260,1 tỷ đồng (27,7%) so với đầu năm.

Nguồn vốn ủy thác là 383,8 tỷ tăng 9,2 tỷ đồng (2,5%) so với đầu năm, bao gồm: Nguồn vốn FMO: 190,8 tỷ, nguồn vốn RDFII: 143 tỷ đồng và nguồn vốn SMEDF: 50 tỷ đồng.

Tổng dư nợ cho vay các tổ chức kinh tế và cá nhân trong nước đạt 16.363,8 tỷ đồng, tăng 12,6% so với đầu năm, chiếm 57% tổng tài sản. Trong đó, cho vay đồng VN chiếm 78%, USD chiếm 17% và vàng chiếm 6% trên tổng dư nợ. Cho vay ngắn hạn chiếm 67% và trung dài hạn chiếm 33%.

Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ và giữ ở mức khá tốt. Tổng thu nhập của Sacombank lũy kế từ đầu năm là 486,7 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 127,4 tỷ đồng. Sacombank luôn chấp hành nghiêm túc các chỉ số đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng được qui định tại Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN và các qui định khác.

Ngày 19/3, tại Đại hội cổ đông của Sacombank, ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank công bố Sacombank sẽ tăng vốn điều lệ lên gấp hơn 2 lần hiện nay, từ 2.089 tỷ lên 4.400 tỷ đồng.

Trong đó, Sacombank sẽ phát hành cổ phiếu mới (cổ đông hiện hữu sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 15.000 đồng/cổ phiếu), phần còn lại tăng từ lợi nhuận chia cổ tức năm 2006 bằng cổ phiếu.