17:27 16/11/2013

Sacombank dự chi hơn 914 tỷ đồng trả cổ tức

Hà Anh

Sacombank chi trả cổ tức năm 2013 với tỷ lệ 8% thì ngân hàng sẽ phải chi hơn 914 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức

Diễn biến giá cổ phiếu STB trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu STB trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (mã STB-HOSE) công bố thông tin về kết quả kinh doanh 10 tháng năm 2013 và việc thay đổi nhân sự Ban điều hành.

Theo đó, Hội đồng quản trị Sacombank thống nhất thông qua nội dung báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh lũy kế 10 tháng năm 2013 với lợi nhuận trước thuế là 2.364 tỷ đồng, đạt 84,4% kế hoạch năm 2013; và các giải pháp điều hành kinh doanh trong 2 tháng còn lại của năm 2013.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị đồng thời thống nhất tạm ứng cổ tức năm 2013 với tỉ lệ 8%. Thời gian chốt danh sách cổ đông dự kiến ngày 2/12/2013 và ngày thực hiện là ngày 15/12/2013 và với 1.142.511.590 cổ phiếu đang lưu hành, Sacombank sẽ phải chi hơn 914 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức năm 2013.

Về nhân sự Hội đồng quản trị, Sacombank cho biết, để chuẩn bị cho việc chuyển Sacombank - chi nhánh Lào thành Ngân hàng con 100% vốn của Sacombank, Hội đồng quản trị thống nhất để ông Nguyễn Gia Định - thành viên Hội đồng quản trị, thôi giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank, để tập trung nhiệm vụ quản trị Sacombank Lào.

Hội đồng quản trị đồng thời bổ nhiệm ông Phan Huy Khang, hiện là thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc, giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Sacombank và bổ nhiệm ông Nguyễn Miên Tuấn hiện là thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank.

Hiện, thành viên Hội đồng Quản trị của Sacombank sẽ có 9 thành viên, trong đó, Chủ tịch là ông Phạm Hữu Phú.