15:31 11/03/2014

Sacombank được mở lại “room” lên 30%

Hà Anh

Ngày 10/3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đồng ý cho Sacombank mở lại room nước ngoài lên 30%

Sacombank sẽ xin ý kiến Ngân hàng Nhà nước cho phép mức chia cổ tức trong năm 2013 với tỷ lệ 16%/số cổ phần đang lưu hành.
Sacombank sẽ xin ý kiến Ngân hàng Nhà nước cho phép mức chia cổ tức trong năm 2013 với tỷ lệ 16%/số cổ phần đang lưu hành.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (mã STB-HOSE) thông báo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

Theo đó, ngày 10/3/2014, Sacombank đã nhận được công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đồng ý điều chỉnh trước thời hạn tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu STB tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM từ mức 10% về mức tối đa 30% vốn điều lệ của Sacombank.

Trước đó, Hội đồng Quản trị Sacombank đã thống nhất giao ban tổ chức đại hội bổ sung vào chương trình đại hội đồng cổ đông 2014 các nội dung đáng chú ý.

Cụ thể, về cổ tức năm 2013, nghị quyết giao cho văn phòng Hội đồng Quản trị phối hợp với ban điều hành xin ý kiến Ngân hàng Nhà nước cho phép mức chia cổ tức trong năm 2013 với tỷ lệ 16%/số cổ phần đang lưu hành. Trong đó, đã tạm ứng đợt 1 là 8% bằng tiền mặt, xin chia thêm 8% cổ tức bằng cổ phiếu để trình đại hội đồng cổ đông 2014 thông qua.

Về cổ phiếu quỹ và thặng dư vốn hiện có, Sacombank sẽ trình đại hội trên thông qua việc sử dụng 100 triệu cổ phiếu quỹ và thặng dư vốn hiện có để chia bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10%/số cổ phần đang lưu hành, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai thực hiện.