23:07 19/09/2007

Sacombank giải ngân 500 tỷ đồng vào bất động sản

T.M.Đức

Từ ngày 19/9, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) chính thức giải ngân khoản vay 500 tỷ đồng vào bất động sản

Từ ngày 19/9, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) chính thức giải ngân khoản vay 500 tỷ đồng vào bất động sản.

Nguồn vốn này sẽ đáp ứng nhu cầu vay, chuyển nhượng, xây dựng, sửa chữa bất động sản trong dân cư, từ khoản vay của Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) được ký kết trong tháng 6/2007.

Sacombank sẽ tài trợ cho những khoản vay có thế chấp trong kỳ hạn từ 10 - 20 năm với danh mục nợ vay là VND để hạn chế rủi ro về tỷ giá. Mức cho vay tối đa lên đến 2.800 triệu đồng và tỷ lệ số tiền vay trên tài sản đảm bảo không vượt quá 70%.

Lãi suất cho vay linh hoạt theo khả năng và nhu cầu của người đi vay. Cụ thể từ năm thứ 1 đến cuối năm thứ 4, lãi suất áp dụng là 0,99%/tháng. Từ năm thứ 5 đến cuối năm thứ 10, lãi suất áp dụng được tính là lãi suất huy động 13 tháng + biên độ 0,3%/tháng. Từ năm thứ 11 trở đi, sẽ áp dụng lãi suất thông thường.

Ngoài ra, khi khách hàng vay vốn tại Sacombank sẽ được tặng thêm dịch vụ mua bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro khác cho bất động sản thế chấp với giá trị mua bảo hiểm bằng số tiền cho vay.