10:14 30/07/2010

Sacombank giải trình biến động báo cáo tài chính

N.Anh

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa công bố thông tin giải trình về biến động báo cáo tài chính quý 2/2010

Hoạt động góp vốn mua cổ phần mang lại lợi nhuận 289 tỷ đồng cho Sacombank trong quý 2, trong đó bao gồm thu nhập từ việc chuyển nhượng thành công một phần vốn của Công ty Chứng khoán SBS.
Hoạt động góp vốn mua cổ phần mang lại lợi nhuận 289 tỷ đồng cho Sacombank trong quý 2, trong đó bao gồm thu nhập từ việc chuyển nhượng thành công một phần vốn của Công ty Chứng khoán SBS.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (mã STB-HOSE) vừa công bố thông tin giải trình về biến động báo cáo tài chính quý 2/2010.

Trong quý 2/2010, thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự của Sacombank đạt 2.467 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2010 đạt 4.531,6 tỷ đồng.

Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh quý 2/2010 lỗ 51,54 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng lỗ 29,42 tỷ đồng. Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư quý 2/2010 lỗ 4,48 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 8,85 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận sau thuế quý 2/2010 đạt 624,48 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2010 đạt 1.029,29 tỷ đồng.

Sacombank cho biết, lợi nhuận sau thuế quý 2/2010 đạt hơn 624 tỷ đồng, tăng 20 tỷ đồng (47%) so với quý 2/2009 (424,012 tỷ đồng) là do ảnh hưởng của các khoản mục sau đây:

- Thu nhập thuần sau thuế từ lãi trong quý 2/2010 tăng 158 tỷ đồng so cùng kỳ, thể hiện bởi tỷ suất lãi biên (NIM) của quý 2/2010 cao hơn so với cùng kỳ (0.88% so với 0.84%). Kết quả là mức tăng thu nhập lãi từ hoạt động tín dụng cao hơn so với mức tăng chi phí lãi huy động vốn.

-  Thu nhập thuần sau thuế từ các hoạt động phí lãi suất trong quý 2/2010 tăng 154 tỷ đồng so với quý 2/2009. Trong đó, tuy hoạt động kinh doanh và đầu tư chứng khoán bị lỗ do việc trích nợ dự phòng chứng khoán niêm yết theo quy định, nhưng hoạt động góp vốn mua cổ phần mang lại lợi nhuận là 289 tỷ đồng, trong đó bao gồm thu nhập từ việc chuyển nhượng thành công một phần vốn của Công ty Chứng khoán SBS (công ty con của Ngân hàng) cho các cổ đông bên ngoài.

- Về mặt chi phí, thì trong quý 2/2010 chi phí quản lý chung và chí dự phòng rủi ro tín dụng của Sacombank tăng 112 tỷ đồng so với cùng kỳ chủ yếu là chi phí phục vụ mở rộng mạng lưới hoạt động.

Do vậy, tốc độ của thu nhập cao hơn tốc độ tăng của chi phí dẫn đến việc lợi nhuận sau thuế quý 2/2010 vẫn cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2009.