23:44 17/06/2010

Sacombank hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ

Nam Bình

Sacombank hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ gồm các mô hình chấm điểm đối với các khách hàng

Sacombank đã xây dựng và áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ từ năm 2005 nhằm thực hiện phân loại các khoản nợ, đánh giá chất lượng tín dụng, trích lập dự phòng trong các hoạt động tín dụng.
Sacombank đã xây dựng và áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ từ năm 2005 nhằm thực hiện phân loại các khoản nợ, đánh giá chất lượng tín dụng, trích lập dự phòng trong các hoạt động tín dụng.
Sacombank hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ gồm các mô hình chấm điểm đối với các khách hàng doanh nghiệp, cá nhân và các định chế tài chính.

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) và Công ty Ernst & Young Việt Nam vừa ký hợp đồng hợp tác trong kế hoạch hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của Sacombank, để phù hợp với những quy định mới về phân loại nợ định tính theo chủ trương Ngân hàng Nhà Nước ban hành trong năm nay.

Theo Sacombank, việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đang trở nên cần thiết và quan trọng đối với công tác quản lý rủi ro nói chung, đặc biệt là rủi ro tín dụng nói riêng của các ngân hàng. Sacombank đã xây dựng và áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ từ năm 2005 nhằm thực hiện phân loại các khoản nợ, đánh giá chất lượng tín dụng, trích lập dự phòng trong các hoạt động tín dụng của mình.

Với hợp đồng trên, Ernst & Young Việt Nam sẽ tư vấn cho Sacombank hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ bao gồm các mô hình chấm điểm đối với các khách hàng doanh nghiệp, cá nhân và các định chế tài chính.

Hệ thống này cũng xây dựng các bộ tiêu chí để chấm điểm xếp hạng tín dụng đối với các khách hàng theo từng nhóm ngành nghề khác nhau. Bên cạnh đó, hệ thống cũng được thiết kế một số sản phẩm tín dụng đặc thù riêng của Sacombank.

“Đây là công cụ hiệu quả trong công tác thẩm định, ra quyết định cho vay và giúp Sacombank có thể đánh giá chính xác mức độ rủi ro của từng khoản vay, phân loại nợ theo thông lệ quốc tế, và cũng là cơ sở để nâng cao chất lượng quản lý tín dụng và trích lập dự phòng phù hợp”, đại diện Sacombank nói.