23:28 24/04/2012

Sacombank không đặt chỉ tiêu lãi như cổ đông lớn đề nghị?

Minh Đức

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa công bố báo cáo thường niên 2011, trong đó có chỉ tiêu kế hoạch năm 2012

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2012 của Sacombank trong báo cáo thường niên vừa công bố.
Một số chỉ tiêu tài chính năm 2012 của Sacombank trong báo cáo thường niên vừa công bố.
Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa công bố báo cáo thường niên năm 2011, trong đó có chỉ tiêu kế hoạch năm 2012.

Cụ thể, báo cáo thường niên của Sacombank đưa ra kế hoạch chỉ tiêu tài chính cho năm 2012 là (tăng so với năm 2011): tổng tài sản 165.500 tỷ đồng, tăng 18%; vốn chủ sở hữu 18.500 tỷ đồng, tăng 30%; vốn điều lệ 14.069 tỷ đồng, tăng 31%; huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư 124.800 tỷ đồng, tăng 20%; dư nợ cho vay 91.500 tỷ đồng, tăng 17%; tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) trên 9%; tỷ lệ nợ quá hạn dưới 2,5%...

Đáng chú ý là chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2012 theo báo cáo trên xác định là 3.800 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2011.

Như vậy, chỉ tiêu 3.800 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế đó không khớp với con số đề nghị trước đó của nhóm cổ đông lớn và được ủy quyền đại diện cho nhóm cổ đông đa số (trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Cụ thể, hồi tháng 2/2012, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đại diện cho nhóm cổ đông nói trên đã có văn bản gửi Hội đồng Quản trị Sacombank liên quan đến một số nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011, trong đó có đề nghị: “Sacombank điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 trình đại hội đồng cổ đông, trong đó chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch 2012 phải đạt ít nhất 4.025 tỷ đồng, tăng thêm ít nhất 15% so với kế hoạch dự kiến báo cáo trình đại hội đồng cổ đông mà chúng tôi biết được qua thông tin báo chí là 3.500 tỷ đồng”.

Hiện Sacombank vẫn chưa xác định cụ thể ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên. Còn theo văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM mới đây, ngân hàng này xin gia hạn thời gian tổ chức, dự kiến chậm nhất là ngày 31/5/2012. Và tại đại hội này, dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể năm 2012 cũng sẽ trình để cổ đông biểu quyết thông qua.