16:31 13/07/2008

Sacombank phát hành cổ phiếu chia cổ tức năm 2007

Bảo Ngọc

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã có văn bản gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông chia cổ tức 2007

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã có văn bản gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông chia cổ tức 2007.

Cũng trong văn bản trên, Sacombank thông báo kế hoạch xin ý kiến cổ đông trong việc thay đổi kế hoạch phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2008.

Cụ thể, Sacombank sẽ phát hành cổ phiếu chia cổ tức năm 2007 cho các cổ đông theo tỷ lệ 15% (tương đương tỷ lệ 20:3), ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/7/2008 và thời điểm dự kiến giao dịch của cổ phiếu phát hành thêm là ngày 15/9/2008.

Về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thay đổi kế hoạch phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2008 được xác định theo hướng hủy kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (20%/vốn cổ phần), hủy kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cán bộ cốt cán của ngân hàng (3.000.000 cổ phần), hủy kế hoạch phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài (1.285.714 cổ phần), ngày giao dịch không hưởng quyền cũng là 23/7/2008 và thời gian dự kiến thực hiện là từ ngày 8/8 - 20/9/2008.