07:46 25/05/2007

Sacombank phát hành thêm cổ phiếu

Nam Bình

Ủy ban Chứng khoán vừa chấp thuận kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)

Giao dịch tại Sacombank.
Giao dịch tại Sacombank.
Ủy ban Chứng khoán vừa chấp thuận kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Kế hoạch này bao gồm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2006 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ chủ chốt.

Qua đợt phát hành này, Sacombank sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ từ 2.089 tỷ đồng lên 4.449 tỷ đồng trong năm 2007, theo phương án đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 19/3/2007.

Cụ thể, Sacombank sẽ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2006 là 250.729.540.000 đồng; phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với 2.089.412.810.000 đồng và phát hành cổ phiếu cho cán bộ ngân hàng là 20 tỷ đồng.