09:07 22/03/2007

Sacombank sẽ mở rộng đầu tư

Hải Bằng

Sacombank sẽ khảo sát lập phương án xin thành lập công ty đầu tư tài chính - bảo hiểm, vàng bạc đá quý

Đại hội đã thống nhất chia cổ tức năm 2006 bằng 12%/vốn cổ phần Sacombank.
Đại hội đã thống nhất chia cổ tức năm 2006 bằng 12%/vốn cổ phần Sacombank.
Ngày 21/3, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín (Sacombank) đã công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2006, tổ chức vào ngày 19/3 tại Dinh Thống Nhất (Tp.HCM).

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và các dự án phân phối lợi nhuận năm 2006, thống nhất đưa ra định hướng chiến lược phát triển ngân hàng thời kỳ 2007-2010 và hướng tới năm 2020.

Đại hội đã miễn nhiệm chức danh một thành viên Hội đồng Quản trị là ông Adil Ahmad- đại diện pháp nhân của cổ đông chiến lược ANZ do ông này thôi làm việc tại ANZ .

Năm 2006, Sacombank đạt chỉ tiêu về lợi nhuận vượt trội và cao nhất từ trước tới nay, lợi nhuận trước thuế xấp xỉ 544 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức và toàn diện kế hoạch do đại hội đồng cổ đông đề ra là 407 tỷ đồng.

Đại hội đã thống nhất chia cổ tức năm 2006 bằng 12%/vốn cổ phần.

Trong năm 2007, đại hội đã thống nhất giao cho ban điều hành chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế tối thiểu đạt 1.200 tỷ đồng, phân phối cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu theo tỉ lệ 14%/vốn cổ phần, đảm bảo tỷ lệ nợ quá hạn tối đa không quá 2%/tổng dư nợ cho vay, tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản (ROA) là 3,07%, tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 31,56% và tỷ lệ an toàn vốn 12,38%, mở thêm 14 chi nhánh cùng 50 phòng giao dịch. Sacombank cũng sẽ xúc tiến các thủ tục thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Campuchia, Lào và Trung Quốc.

Đại hội đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn tự có năm 2007, tăng vốn điều lệ từ 2.089 tỷ đồng lên 4.450 tỷ đồng bằng cách phát hành thêm 100% cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phần được quyền mua thêm 1 cổ phần với 1,5 lần mệnh giá).

Bên cạnh đó, nhằm thu hút nguồn nhân tài cho Sacombank, đại hội cũng đã quyết định sẽ phát hành quyền mua cổ phiếu ưu đãi cho một số cán bộ quản trị cốt cán với giá 1,5 lần mệnh giá.

Trong nhiệm kỳ 2006-2010, Sacombank đã thống nhất công nhận tư cách thành viên Hội đồng Quản trị của ông Dominic Criven - đại diện cổ đông pháp nhân Dragon Capital, ông Bùi Thanh Hải - đại diện cổ đông pháp nhân ANZ và ông Phạm Duy Cường.

Đại hội quyết định giao cho Hội đồng Quản trị thành lập công ty liên doanh thẻ với ngân hàng ANZ trong năm 2007, nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường thẻ Sacombank nói riêng và Việt Nam nói chung.

Đồng thời, Sacombank cũng sẽ khảo sát lập phương án xin thành lập công ty đầu tư tài chính - bảo hiểm, vàng bạc đá quý dưới hình thức cổ phần hoặc liên doanh.