08:09 16/05/2012

Sacombank trình kế hoạch phát hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế

Hà Anh

Lãi suất được cố định theo lãi suất thị trường tại thời điểm phát hành và dự kiến được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore

Diễn biến giá cổ phiếu STB trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu STB trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín - Sacombank (mã STB-HSX) công bố tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên năm 2011 vào ngày 26/5 tới.

Theo đó, Hội đồng Quản trị STB trình Đại hội thông qua phương án phát hành khoảng 200 triệu USD trái phiếu quốc tế, kỳ hạn 5 năm, không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo.

Thời gian phát hành dự kiến quý 2 hoặc quý 3/2012. Lãi suất được cố định theo lãi suất thị trường tại thời điểm phát hành. Trái phiếu dự kiến được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore. Số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Đồng thời, cũng theo tờ trình của Hội đồng Quản trị, trong năm 2012 để tiếp tục tăng cường năng lực tài chính, tăng sức cạnh tranh thì vốn chủ sở hữu của ngân hàng cần tiếp tục tăng thêm.

Trong đó phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2011 là 14%/vốn cổ phần, phát hành cổ phiếu thưởng là 15%/vốn cổ phần và 3%/vốn cổ phần là cổ phiếu dành cho cán bộ cốt cán của ngân hàng. Như vậy vốn điều lệ ngân hàng sẽ tăng thêm 32%.

Còn vốn chủ sở hữu tăng thêm trong năm 2012 là 1.825 tỷ đồng bao gồm 14% là cổ tức bằng cổ phiếu và 3%/vốn cổ phần phát hành cho cán bộ cốt cán ngân hàng.

Nguồn vốn chủ sở hữu tăng thêm dự kiến dự kiến đầu tư vào tài sản cố định 500 tỷ đồng, 600 tỷ đồng thành lập mới đơn vị còn lại đưa vào kinh doanh sinh lời 725 tỷ đồng.

Năm 2012, Hội đồng Quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua chỉ tiêu huy động vốn đạt khoảng 143.500 tỷ đồng, tăng 16% so với cuối năm 2011; Tổng tài sản đạt khoảng 165.000 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2011; Tổng dư nợ cho vay đạt khoảng 91.500 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2011; Lợi nhuận trước thuế đạt 3.400 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2011 và tỷ lệ phân phối cổ tức từ 13% – 16% vốn cổ phần.