01:28 20/07/2012

Sacomreal báo lãi gần 55 tỷ đồng quý 2

Thu Thủy

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín - Sacomreal (SCR-HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2012

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín - Sacomreal (SCR-HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2012.

Theo đó, trong quý 2/2012, SCR đạt 289 tỷ đồng doanh thu, lũy kế 6 tháng đạt 387 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp quý 2 đạt 27 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt trên 33 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu tài chính quý 2 đạt 146 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 185 tỷ đồng.

Về chi phí, chi phí tài chính quý 2 của SCR là trên 84 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng là trên 107 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí khác, công ty mẹ SRC lãi sau thuế gần 55 tỷ đồng quý 2, lũy kế 6 tháng lãi trên 59 tỷ đồng.

Theo giải trình của SRC, nguyên nhân lợi nhuận quý 2/2012 giảm hơn 12% so với cùng kỳ năm 2011 là do tiền cổ tức SRC nhận từ các công ty con, công ty liên kết giảm (do đã cơ cấu danh mục đầu tư).

Tính đến 30/6, vốn chủ sở hữu của SCR đạt 2.386 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư của chủ sở hữu là 1.000 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt trên 741 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối đạt 557,5 tỷ đồng,...