08:31 12/05/2011

SAF trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu tỷ lệ 10:2

Minh Nguyệt

20/5 là ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng của SAF

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo ngày 18/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền, 20/5 là ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng của Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Safoco (mã SAF-HNX).

Theo đó, SAF sẽ chi trả với tỷ lệ cổ tức năm 2010 là 10 – 3 (10 cổ phần sẽ nhận được thêm 3 cổ phần mới) và thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 10 – 2 (10 cổ phần sẽ nhận được thêm 2 cổ phần mới).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tại các thàng viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tại văn phòng Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Safoco số 7/13 – 7/25 Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, Tp. HCM.

Được biết, doanh thu bán hàng quý 1 của công ty đạt 134,124 tỷ đồng; lợi nhuận gộp về bán hàng đạt 10,99 tỷ đồng; lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 5,53 tỷ đồng; tổng lợi nhuận kế toán trước và sau thuế đạt 5,71 tỷ đồng và 4,88 tỷ đồng, EPS đạt 1.613 đồng/cổ phiếu.