09:25 08/01/2009

SaigonBank sẽ phát hành 48 triệu cổ phiếu

N.Anh

SaigonBank dự kiến sẽ phát hành 48 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu

Chi nhánh Saigonbank tại Hà Nội.
Chi nhánh Saigonbank tại Hà Nội.
Ngày 31/12/2008, Ủy ban Chứng khoán đã cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương (SaigonBank).

Theo đó, SaigonBank dự kiến sẽ phát hành 48 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, chào bán cho cổ đông hiện hữu 46 triệu cổ phiếu, theo tỷ lệ 1:0,45; phân phối cho cán bộ công nhân viên là 1,7 triệu cổ phiếu và chào bán cho Quỹ phát triển nguồn nhân lực là 300.000 cổ phiếu.

Ngày 15/1/2009 là thời hạn chốt danh sách cổ đông; thời gian đăng ký và nộp tiền mua là từ ngày 6/2/2009 - 25/2/2009.

 Theo SaigonBank, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng để tăng năng lực tài chính, mở rộng mạng lưới hoạt động, đầu tư hiện đại hoá công nghệ, mở rộng quy mô cho vay trung - dài hạn,...

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, ngân hàng phải thực hiện đợt chào bán cổ phiếu theo phương án nêu trong bản cáo bạch.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương có vốn điều lệ 1.020 tỷ đồng. Trụ sở chính đặt tại số 2C Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp.HCM.