09:51 09/10/2009

SAM và DBC trả cổ tức 10% bằng tiền

Thu Thủy

Trung tâm Lưu ký thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1/2009 bằng tiền của SAM và DBC

Ngày 10/11/2009, SAM sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.000 đồng.
Ngày 10/11/2009, SAM sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.000 đồng.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1/2009 bằng tiền của SAM và DBC.

* Ngày 23/10/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1/2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu viễn thông (SAM-HOSE).

Theo đó, ngày 10/11/2009, SAM sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.000 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu viễn thông.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu SAM vào những ngày 22, 23 và 26/10/2009.

* Ngày 28/10/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1/2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Dabaco Việt Nam (DBC-HNX).

Theo đó, ngày 25/11/2009, DBC sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.000 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Dabaco Việt Nam kể từ ngày 25/11/2009.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu DBC vào những ngày 27, 28 và 29/10/2009.