14:11 17/02/2009

Sắp có nghị định sửa đổi về cổ phần hóa

Hải Bằng

Nghị định sửa đổi sẽ theo hướng mở rộng ưu đãi đối với những lao động cam kết tiếp tục làm việc lâu dài cho doanh nghiệp

Thủ tướng vừa chính thức giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 109/2007/NĐ-CP về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Việc sửa đổi này nhằm góp phần đạt mục tiêu, trong giai đoạn 2008-2010, cả nước phải cổ phần hóa 948 trong tổng số 1.535 doanh nghiệp nhà nước cần phải sắp xếp, chuyển đổi sở hữu.

Do tốc độ cổ phần hóa năm 2008 đạt quá thấp, nên năm 2009, Chính phủ đặt ra nhiệm vụ phải đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp nhà nước, thúc đẩy thực hiện cổ phần hóa các tập đoàn và tổng công ty nhà nước theo kế hoạch, tiếp tục bán số cổ phần nhà nước trong các doanh nghiệp đã cổ phần hóa mà Nhà nước không cần nắm cổ phần chi phối.

Theo Nghị định 109/2007/NĐ-CP, mức giá bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp được xác định bằng 60% mức đấu giá bình quân trên sàn giao dịch. Tuy nhiên, việc thị trường chứng khoán sụt giảm đến 70% năm 2008 đã tác động nghiêm trọng đến thu nhập của người lao động, nhất là với người lao động phải vay vốn ngân hàng để mua cổ phiếu.

Chính vì vậy, nghị định sửa đổi sẽ theo hướng mở rộng ưu đãi đối với những lao động cam kết tiếp tục làm việc lâu dài cho doanh nghiệp.