15:26 14/09/2010

Sắp có nghị định về cơ chế tiền lương cho doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Vũ Quỳnh

Nghị định về cơ chế tiền lương đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sẽ được Chính phủ xem xét ban hành trong quý 4/2010

Nghị định về cơ chế tiền lương đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sẽ được Chính phủ xem xét ban hành trong  quý 4/2010, cùng với nghị định về tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và nghị định chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Tại văn bản 1626/TTg-ĐMDN được ban hành hôm qua (13/9), Thủ tướng chỉ đạo, trong khi chưa ban hành đủ các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế và tổng công ty 91 thực hiện đúng quy định về cơ chế quản lý đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Cụ thể, về tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty nhà nước chưa chuyển đổi áp dụng các quy định có liên quan tại Nghị định 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010.

Đối với các tổng công ty 91 thì áp dụng các quy định tại Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20/10/2005, Nghị định số 86/2006/NĐ-CP ngày 21/8/2006 và Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010.

Còn các tập đoàn kinh tế nhà nước áp dụng quy định tại Nghị định 101/2009/NĐ-CP ngày 5/11/2009 về thí điểm thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý tập đoàn kinh tế Nhà nước. Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1568/CT-TTg ngày 19/8/2010.

Về cơ chế quản lý tài chính, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các công ty nhà nước chưa chuyển đổi phải áp dụng theo quy định tại Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ và Thông tư số 117/2010/TT-BTC ngày 5/8/2010 của Bộ Tài chính.

Về cơ chế tiền lương, các tập đoàn kinh tế nhà nước trong thời gian chưa xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương theo quy định tại Nghị định số 101/2009/NĐ-CP ngày 5/11/2009 của Chính phủ, các công ty nhà nước chưa chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, các tổ chức, đơn vị hiện đang áp dụng chế độ tiền lương như công ty nhà nước được tiếp tục áp dụng chế độ tiền lương quy định tại các Nghị định số 205/2004/NĐ-CP, số 206/2004/NĐ-CP, số 207/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 và Nghị định số 141/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ cho đến khi có quy định mới.

Trước đó, tại Nghị quyết số 33/ NQCP của phiên họp thường kỳ Chính phủ, ngày 3/9/2010, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự thảo nghị định về tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; Bộ Tài chính dự thảo nghị định thay thế Nghị định số 109/2007/NĐCP ngày 26/6/2007 về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dự thảo nghị định về cơ chế tiền lương đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trình Chính phủ xem xét và ban hành trong quý 4/2010.