12:06 12/03/2016

Sắp công bố "Báo cáo tổng quan thị trường tài chính 2015"

P.V

Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia đã tiến hành nghiên cứu, xây dựng và ban hành báo cáo tổng quan thị trường tài chính kể từ năm 2013

Sau hai năm thực hiện, báo cáo đã được các chuyên gia, nhà đầu tư, các đối tượng tham gia thị trường đánh giá tích cực.
Sau hai năm thực hiện, báo cáo đã được các chuyên gia, nhà đầu tư, các đối tượng tham gia thị trường đánh giá tích cực.
Nhằm mục đích cung cấp một bức tranh tổng thể về thị trường tài chính trong mối tương quan với các biến số vĩ mô và nền kinh tế thực, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia đã tiến hành nghiên cứu, xây dựng và ban hành báo cáo tổng quan thị trường tài chính kể từ năm 2013.

Sau hai năm thực hiện, báo cáo đã được các chuyên gia, nhà đầu tư, các đối tượng tham gia thị trường đánh giá tích cực. Năm 2015, báo cáo chính thức nằm trong danh mục các báo cáo định kỳ của Ủy ban gửi tới Chính phủ và các bộ, ban ngành hàng năm.

Với quan điểm ổn định tài chính là một trong những nội dung của ổn định kinh tế vĩ mô, báo cáo cung cấp thông tin khái quát về kinh tế thế giới và kinh tế vĩ mô trong nước, thông tin về thị trường tài chính, thông tin về khu vực phi tài chính, bao gồm cả khu vực doanh nghiệp và hộ gia đình.

Trong đó tương tác giữa thị trường tài chính và khu vực kinh tế thực được xem xét một cách tổng thể; những nguy cơ rủi ro của các khu vực trong nền kinh tế được phân tích, đánh giá thông qua sự tác động qua lại trên bức tranh của thị trường tài chính; rủi ro chéo giữa các khu vực của hệ thống tài chính trong nền kinh tế được cảnh báo.

Báo cáo được coi là tài liệu tham khảo cho công chúng và nhiều đối tượng khác nhau: các cơ quan hoạch định, điều hành chính sách, các nhà nghiên cứu, các định chế tài chính, các nhà đầu tư, kinh doanh quan tâm đến thị trường tài chính và nền kinh tế Việt Nam.

Buổi hội thảo công bố "Báo cáo tổng quan thị trường tài chính năm 2015" và triển vọng thị trường tài chính 2016 được tổ chức vào 8h00 - 12h00 ngày 14/3/2016 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội với sự tham dự của 300 đại biểu.

Thành phần tham dự hội thảo bao gồm các cơ quan Bộ, ban ngành: Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức quốc tế: JICA, WB, IMF.

Các doanh nghiệp trong các lĩnh vực: ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm (các tổ chức tín dụng, tài chính, bảo hiểm, công ty quản lý quỹ, bất động sản, xây dựng, chứng khoán, công ty mua - bán nợ, ...).

Các trung tâm nghiên cứu chính sách, kinh tế, tài chính, các học viện, viện, trường đại học về tài chính, kinh tế; Các chuyên gia, học giả, các nhà nghiên cứu, cơ quan thông tấn báo chí...

Hội thảo có sự bảo trợ thông tin và tham gia tuyên truyền của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam, Tổng công ty Khí Việt Nam và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam.