11:49 06/05/2010

Sau kiểm toán, lợi nhuận của HVG giảm gần 68 tỷ đồng

Nguyệt Ánh

HVG công bố giải trình chênh lệch kết quả hoạt động kinh doanh trước và sau kiểm toán trong năm 2009

Công ty Cổ phần Hùng Vương (HVG-HOSE) công bố giải trình chênh lệch kết quả hoạt động kinh doanh trước và sau kiểm toán trong năm 2009.

Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trước kiểm toán của công ty này đạt 3.102,2 tỷ đồng, sau kiểm toán đạt 3.105,193 tỷ đồng, chênh lệch 2,987 tỷ đồng là do kiểm toán không lại trừ phần doanh thu bán phụ phẩm Công ty cổ phần chế biến thủy sản An Lạc và khoản doanh thu bán hóa chất, thùng panga, CCDC của Sa Déc cho Hùng Vương.

Doanh thu từ hoạt động tài chính trước kiểm toán đạt 102,96 tỷ đồng, sau kiểm toán còn 55,873 tỷ đồng, chênh lệch giảm 47,091 tỷ đồng là do công ty không loại trừ cổ tức được chia từ công ty liên kết; công ty không hợp nhất báo cáo của công ty liên kết theo phương pháp vốn chủ; kiểm toán điều chỉnh khoản thu nhập do chênh lệch giữa công nợ phải trả trên sổ sách và thư xác nhận trên thu nhập khác, công ty đang ghi nhận là doanh thu tài chính; kiểm toán điều chỉnh các thu nhập từ hỗ trợ lãi suất và hỗ trợ xúc tiến thương mại sang các chỉ tiêu khác và các điều chỉnh khác do chênh lệch tỷ giá hối đoái.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế trước kiểm toán đạt 373,114 tỷ đồng, sau kiểm toán còn 334,74 tỷ đồng, chênh lệch giảm 38,37 tỷ đồng là do tính lại thuế thu nhập doanh nghiệp khi kết quả kinh doanh hợp nhất thay đổi do những bút toán điều chỉnh ảnh hưởng đến lãi lỗ; chênh lệch thuế còn do khoản thu nhập khác từ việc hoàn nhập lại dự phòng đầu tư tài chính. Công ty xác nhận thuế theo thuế suất ưu đãi (7,5%), phía kiểm toán tính lại theo theo thuế suất 25%.

Lợi nhuận sau thuế trước kiểm toán đạt 362,81 tỷ đồng, sau kiểm toán còn 294,9 tỷ đồng, chênh lệch giảm 67,9 tỷ đồng; lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) trước kiểm toán đạt 6.796 đồng, sau kiểm toán còn 4.926 đồng, chênh lệch giảm 1.870 đồng.